Sprawy karne

Krosno, Lesko, Jasło, Sanok 

Kancelaria reprezentuje osoby pokrzywdzone jak i reprezentuje osoby oskarżone.
Kancelaria sporządza prywatne akty oskarżenia.

SPRAWY KARNE ADWOKAT KROSNO

W swojej pracy odznaczam się niezwykłą dokładnością i skrupulatnością. Jestem bardzo zorientowany na szczegóły, a szczegóły często mogą mieć wpływ na wynik sprawy karnej. Decydując się na współpracę ze mną, możesz mieć pewność, że Twoja sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana i uwzględnione wszystkie możliwe zabezpieczenia prawne. W swojej praktyce prawniczej skupiam się na prawie karnym. Wąska specjalizacja pozwala mi na świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej na odpowiednio wysokim poziomie. Obejmuje prawo karne ogólne (w tym odpowiedzialność za przestępstwa gospodarcze i korupcyjne) oraz prawo karne skarbowe.

mediacje,rozwody, krosno

Postępowanie  karne

Postępowania karne sensu stricto to postępowania mające na celu wykrycie i ściganie sprawców przestępstw (takich jak zabójstwo, rozbój, spowodowanie wypadku drogowego). Składa się z dwóch głównych etapów: postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego.
Podczas tego procesu zostaniesz uznany za podejrzanego, jeśli podjęto decyzję o postawieniu ci zarzutów lub jeśli postawiono ci zarzuty bez decyzji dotyczącej przesłuchania podejrzanego.

Zostaniesz powołany na oskarżonego, jeśli sąd postawi ci zarzuty lub jeśli prokurator wniesie o warunkowe zawieszenie postępowania w twojej sprawie.
Podobne zasady obowiązują w postępowaniu karnym skarbowym, którego celem jest ściganie sprawców przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych, czyli czynów zabronionych sprzecznych z gospodarczym interesem państwa (takich jak obowiązki uchylania się od płacenia podatków, nieuiszczania należności celnych) towary podlegające ocleniu). Tutaj jesteś również określany jako podejrzany lub oskarżony w tych samych okolicznościach.

 

 

Postępowanie  w sprawach o wykroczenie

Postępowanie w sprawach o wykroczenia ma na celu skazanie przestępców (m.in. zakłócanie ciszy nocnej, lekceważenie znaków i sygnałów drogowych). Jeśli zostanie złożony przeciwko tobie wniosek o ukaranie w postępowaniu w sprawie drobnego przestępstwa, zostaniesz nazwany pozwanym.Jeżeli jesteś osobą, która wszczęła postępowanie egzekucyjne i oczekuje na wykonanie, a przedmiotem tych postępowań jest wykonanie orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym, postępowaniu w sprawach skarbowych, odpowiednie przepisy prawa przyznają Ci status winnego. Ściganie za przestępstwa i przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia (w takim przypadku zostaniesz ukarany).

 

 

Zakres działań w prawie karnym

W

Kancelaria reprezentuje osoby pokrzywdzone.

W

Adwokat prowadzi sprawy o warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

W

Kancelaria prowadzi sprawy o odroczenie wykonania kary.

W

Adwokat sporządza prywatne akty oskarżenia.

W

Kancelaria prowadzi sprawy karne występując w obronie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym i oskarżonego w postępowaniu przed sądem.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym

Z drugiej strony, jeśli poniosłeś szkodę w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, to znaczy doznałeś uszczerbku na zdrowiu (np. nazwać cię ofiarą. Pokrzywdzony pełni również rolę świadka, czyli osoby wezwanej przez organ prowadzący postępowanie do złożenia zeznań w kwestiach, którymi ten organ musi się zająć w celu prawidłowego oszacowania odpowiedzialności sprawcy czynu zabronionego. 

Adwokat w sprawach karnych Krosno